วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาค่าถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดม่วงเชื่อมบ้านกลาง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่อบต.ตะเคียนกำหนด บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านหนองละมั่ง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อธงญี่ปุ่น เฉลิมพระเกียรติ ร.10 สำหรับติดตั้งกับเสาไฟแบบกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนายสวาท ถึงนายายสุครีพ บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างเหมาป้ายไวนิลเหล็กมีขาตั้ง 2 ขา ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น) จำนวน 1 เครื่อง
14  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 45,942 ถุงให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.1/2563 (62วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียงนอนสเตชเชอร์บาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง