วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายคำผอง ถึงนานายประณีต บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองละมั่งเชื่อมโกรกลึก จากไร่ผู้ใหญ่เทอดทูลถึงไร่นายหล่าหยุด พาจันทึก บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์พร้อมอุปกรณ์ (อาคารป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2563 เพ่ิ่มเติม (ช่วงปิดภาคเรียน) 12 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2563 เพิ่มเติม (ระยะเวลา 12 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวันชัย ฝอดสูงเนิน ถึงบ้านนายกี ฟุงสูงเนิน บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง