วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2563
ซื้อพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ 1 จากไร่บริษัทเอสเอสเจริญยนต์ - แยกถนนสายด่านขุนทด - สีคิ้ว บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนายศักดิ์ดา - บ้านยายเหล็ก บ้านหนองพังโพด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ผษ 7986 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (น้ำยาพ่นกำจัด เเละทรายกำจัดลูกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทางภายในหมู่บ้าน) จำนวน 6 ช่วง หมู่ที่ 14 บ้านหนองละมั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุีก สำหรับประมวลผล สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง