วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากวัดมอสูงถึงไร่นายเกรียงศักดิ์ บ้านมอสูง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 14,960 ถุง ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.2/2563 (20วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 3,760 ถุง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2/2563 (20วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างหินคลุก สายโคกเขาดิน บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระสัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินหล่อง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเดิ่นใหญ่ (จากไร่นายสมศักดิ์ถึงไร่นางประสงค์) บ้านโกรกลึก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองชิงโค - หนองสาร (ไร่นายชาลีถึงไร่นายสิน) บ้านหนองชิงโค หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากศาลา SML (จากไร่นางอำไพถึงบ้านนางจินตนา) บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง