วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.ติดตั้งป้ายโครงการตามเเบบที่ อบต.ตะเคียนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง5ม.ยาว150ม.หนา.015เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า750 ตร.ม. ลงลูกรังทางเชื่อม30ลบ.ม.ติดตั้งป้ายทำตามแบบอบต.ตะเคียนกำหนด ณบ้านตะเคียนเหนือ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
27  มิ.ย. 2561
วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
25  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้วยการวางท่อลอดถนน สายหนองกระทุ่ม เชื่อมทาง ด่านขุนทด บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 12561 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง