วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองละมั่ง 14 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโกรกลึกพัฒนา หมู่ที่ 16 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ตะเคียนกำหนดแนบท้ายนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1
24  เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองละมั่ง 14 หมู่ที่ 14