องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
การควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตะเคียน  ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศกราช 2480  โดยมีหมู่บ้านในตำบลตะเคียน  8  หมู่บ้าน  และ หมู่บ้านหินลาด  ท่าขี้เหล็ก ทุ่งสว่าง  และหมู่บ้านในตำบลห้วยบง  ตำบลห้วยบงได้แยกจากตำบลหินดาด  ตำบลหินดาดก็แยกออกจากตำบลตะเคียน  ดังนั้นในการประกาศจัดตั้งตำบลตะเคียนเป็นตำบล  ก็เพราะเป็นหมู่บ้านใหญ่เก่าแก่ตั้งหมู่บ้านมานาน  และที่สำคัญ เป็นหมู่บ้านที่เป็นศูนย์กลางขงตำบล  จัดจั้งชื่อว่า ตำบลตะเคียน ต่อมาหลังจากตำบลหินดาดและตำบลห้วยบงแยกออกไป  ตำบลตะเคียนมี 8 หมู่บ้านกระทั่งปัจจุบันได้ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านแล้วทั้งหมด  17  หมู่บ้าน

          องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กระทรวงมหาดไทย  ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  2 มีนาคม  2538  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิเรียกร้อง หนี้ต่างๆ  และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

          องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน มีเขตตำบล  ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมวินิจฉัย