องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
การควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักงานปลัด
 
นายชัยวรวัฒน์   อินทรวงษ์โชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพัชรินทร์  รุ่งเรือง
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางยุพิน  แถมกิ่ง นายปองพล  สุดวิไลพร นายไพรัตน์ ท้าวสูงเนิน
นักทัพยากรบุคคล นักวิเคระห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานป้องกันฯ
   
-ว่าง- น.ส.ทิพยรัตน์  ทิศขุนทด  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานธุรการ  
น.ส.จามรี   จุลสันเทียะ นางสาวอภัสรา  คมพุดซา นายภาคิน  คูณขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
น.ส.สุมิตรา  จาจันทึก นายวัลลภ มูกขุนทด นางสาวณัฐวดี  หงษ์ทอง
ผู้ช่วยนิติกร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายสุรชัย  งามยิ่ง  นายสนามชัย  ภูมิโคกรักษ์  นายธนาคม  พุดขุนทด
คนสวน คนงานทั่วไป พนักงานขับรถดับเพลิง
 
 
 นายปภพ  ภู่เพียรพูล   นายสันธิชัย  โพธิ์สูงเนิน นายธนภพ มำขุนทด 
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป