องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

กองการศึกษาฯ
 

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 

นางประภาลักษณ์  ทำขุนทด น.ส.น้ำอ้อย  สามขุนทด นางฉวีวรรณ  คูณขุนทด
 ครู ผดด. บ้านตะเคียน ครู ผดด. บ้านตะเคียน ครู ผดด. บ้านกุดม่วง
นางมนติ์ธิญา  เกงขุนทด น.ส.ฉวีวรรณ  ลาขุนทด นางพนารัตน์  ปองขุนทด
ครู ผดด. บ้านหนองละมั่ง ครู ผดด. บ้านหินลาด ครู ผดด. บ้านหินหล่อง
   
นางรัชดา  จันทรยากุล    
 น.ส.สิริณัฏฐ์   ขันสูงเนิน
 ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านโกรกลึก ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดม่วง ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านโกรกลึก
   
 น.ส.ทัชชา  คูณขุนทด   
น.ส.แพรวนภา  เพียรขุนทด
น.ส.รุ่งทิวา  ทูขุนทด
    ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดม่วง
ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.บ้านดงกระสัง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตะเคียน
     
 นางสำราญ  อาสาชัย  นางสาวญานิศา เทิ่งขุนทด  นายพิทักษ์  เฮ็งสันเทียะ
 ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตะเคียน   ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตะเคียน  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา