วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลตาปู่บ้านถึงบ้านนายสุนทร บ้านหนองชิงโค หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ บอร์ดเคลื่อยนย้ายผู้ป่วย เเลพกระเป๋าปฐมพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายเกรียงศักดิ์ ถึงฟาร์มนายวัจสิทธิ์ บ้านมอสูง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 บ้านนางดารา - โรงเรียน ช่วงที่ 2 บ้านนางละมัย - บ้านนางหนูอ้น ช่วงที่ 3 บ้านนายกฤษณัฐ - บ้านนายชูเดช ช่วงที่ 4 จุดเชื่อมหน้าศาลปู่ตา ช่วยที่ 5 จากหน้าบ้านนายบรรจบ สร้อยสูงเนิน - บ้านนางหนูแดง จิตรสูงเนิน บ้านโกรกลึก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างยกระดับถนนลาดยาง ช่วงบ้านนางสายฝน (เททับคอนกรีตเดิม) บ้านดงกระสัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านกุดม่วง ม.15 - บ้านกลาง บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนเดิมถึงศาลปู่ตาพร้อมหูช้าง บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางเข้าหมู่บ้าน - สุตเขตรับผิดชอบของ อบต.ตะเคียน บ้านหนองพังโพด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางหนูนา - บ้านนายสถิต บ้านโกรกลึกพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง