วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างจัดจ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 ซุ้ม ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดวงใจ - บ้านนางฉัตราพร บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมาคนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจันดีถึงไร่นางเพ็ญศรี บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน อบต.ปราณีต บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง