วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อนิทานสานฝันหนูน้อยรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งรางไฟพร้อมเต้ารับภายในสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง นง 1527 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่ ขนาด 40 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง