วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
ซื้อัจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที รสจืด ให้กับ เด็กศพด. ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 47 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อัจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที รสจืด ให้กับ นักเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 47 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อัจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ภาคเรียนที่ 1/2566 ให้กับนักเรียนสังกัด สพฐ. รวมเป็นเงิน 205,935.21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อัจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ภาคเรียนที่ 1/2566 ให้กับศพด. รวมเป็นเงิน 46,610.85 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ัจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที รสจืด ให้กับ เด็กศพด. ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 47 วัน
18  ก.ย. 2566
ัจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที รสจืด ให้กับ นักเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 47 วัน
15  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ เเบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนสายโคกอีเกิ้งเชื่อมบ้านหินหล่อง บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง