องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
ประกาศ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 2563 ]53
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]61
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 26 ต.ค. 2563 ]54
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]75
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล / พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]73
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการชององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]90
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]81
8 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนครบ 6 ปี บริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ในวันและเวลาราชการ [ 4 มิ.ย. 2562 ]183
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) [ 17 พ.ค. 2562 ]113
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]180
 
หน้า 1|2