องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประกาศ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล / พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการชององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]24
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]16
4 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนครบ 6 ปี บริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ในวันและเวลาราชการ [ 4 มิ.ย. 2562 ]109
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) [ 17 พ.ค. 2562 ]50
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]110
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ [ 12 มี.ค. 2562 ]22
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ [ 12 มี.ค. 2562 ]19
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2562 ]21
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]30
 
หน้า 1|2