องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 


การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


แจ้งประชาสัมพันธ์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรมการทุจริตแห่งชาติได้ดำเนินโครงการปะเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤศจิกายน 2561 โดยเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง ผ่านระบบITAS จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ในการนี้ อบต.ตะเคียน ได้อำนวยความสะดวกในกรณีผู้ตอบแบบประเมินไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่รองรับการตอบแบบประเมินได้ โดยให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ อบต.ตะเคียน ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่12-30 พ.ย.2561 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน