องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 


การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


-แจ้งประชาสัมพันธ์ 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ 7- 31 พฤษภาคม 2562 โดยเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง ผ่านระบบ ITAS จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้อำนวยความสะดวกในกรณีผู้ตอบแบบประเมินไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ที่รองรับการตอบแบบประเมินได้ โดยให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2562
- จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน