องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 


วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค


วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชัยวรวัฒน์ อินทรวงษ์โชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ผ่านระบบ VCS เพื่อประสานและวางมาตราการควบคุมโรคในพื้นที่ต่อไป