องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
สภา อบต.


นายชูเกียรติ  กาญจนสุคนธ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายชิงชัย  เชื้อเจริญ
นายชัยวรวัฒน์  อินทรวงษ์โชติ
รองประธานสภา อบต.
เลขาฯ สภา อบต.
นายจิรพงศ์ มะโนนัย
นายอัศวิน  ลันขุนทด
นายพเยาว์  คงธงชัย
นายมงคล  มนขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4
นายนพรัตน์  เกตุขุนทด
นายบุญสม  บัวทองหลาง
นายสมชาติ  ชำนิ
นายวีรศักดิ์  คำสัตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9
นางสอน  บัตรจัตุรัส
นายสาคร  แรตสันเทียะ
นายพ่วง  แก้วขุนทด
ร้อยตรีวึวัง  นวนกลางดอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  14
นางสาวทัศนีย์  มองขุนทด
นายว้นรบ  สร้อยสูงเนิน
นายสิทธิวิชัย  ดอดขุนทด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  15 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  16 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  17