องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
สำนักปลัด

นายชัยวรวัฒน์   อินทรวงษ์โชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพัชรินทร์  รุ่งเรือง
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางยุพิน  แถมกิ่ง นางสาวรุ่งทิพย์  พิมพ์ขุนทด นายไพรัตน์ ท้าวสูงเนิน
นักทัพยากรบุคคล นักวิเคระห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 

นางสาวณิชาพร  หร่ายขุนทด

 น.ส.ทิพยรัตน์  ทิศขุนทด
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.จามรี   จุลสันเทียะ นางสาวอภัสรา  คมพุดซา นายภาคิน  คูณขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
น.ส.สุมิตรา  จาจันทึก นายวัลลภ มูกขุนทด นางสาวณัฐวดี  หงษ์ทอง
ผู้ช่วยนิติกร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายสุรชัย  งามยิ่ง  นายสนามชัย  ภูมิโคกรักษ์  นายธนาคม  พุดขุนทด
คนสวน คนงานทั่วไป พนักงานขับรถดับเพลิง
 
 
 นายปภพ  ภู่เพียรพูล   นายสันธิชัย  โพธิ์สูงเนิน นายธนภพ มำขุนทด 
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป