องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
กองคลัง

นางหนึ่งฤทัย  สมเดช
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรักชนก เบี้ยกลาง นางรัชญา  อดุลวัฒนะ นางสาววรรณภา  ทองจันทึก
นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุ
   
นางบังอร  เพียรงูเหลือม  นางดวงนภา  จงชนะ  
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
น.ส.วันดี  ภูมิโคกรักษ์ นางพิชญ์วดี  เพิ่มจัตุรัส นางสาวปนิดา  มูขุนทด
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
   
  นางเสาวลักษณ์  มุงขุนทด  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้