องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
กองช่าง

นายสมศักดิ์  สุดจันทึก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081-2659146

   

นางสาววันเพ็ญ  เปรื่องนนท์

นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด
 นางอังคะณา มิกขุนทด
นายช่างโยธา(อาวุโส)
โทร.093-3280431

นายช่างโยธา
โทร.080-1598027

เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.085-4982448
 
   
นายณัฐพงษ์  นรารักษ์ นายพรศักดิ์ ปอสูงเนิน  นายวราวุฒิ  กงขุนทด
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร.080-3751993
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ