องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางจีรนันท์  นวลจันทร์
นักวิชาการศึกษา
 

นางประภาลักษณ์  ทำขุนทด น.ส.น้ำอ้อย  สามขุนทด นางฉวีวรรณ  คูณขุนทด
 ครู ผดด. บ้านตะเคียน ครู ผดด. บ้านตะเคียน ครู ผดด. บ้านกุดม่วง
นางมนติ์ธิญา  เกงขุนทด น.ส.ฉวีวรรณ  ลาขุนทด นางพนารัตน์  ปองขุนทด น.ส.ทัชชา  คูณขุนทด
ครู ผดด. บ้านหนองละมั่ง ครู ผดด. บ้านหินลาด ครู ผดด. บ้านหินหล่อง ครู ผดด.บ้านโกรกลึก
   
นางรัชดา  จันทรยากุล    
นางสาววิไลลักษณ์  สารคล่อง  น.ส.สิริณัฏฐ์   ขันสูงเนิน
 ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านโกรกลึก ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดม่วง ผช.ครูดูแลเด็ก ศพด.บ้านโกรกลึก
   
   นางสาวนฤมล  หนพิมา  น.ส.แพรวนภา  เพียรขุนทด
น.ส.รุ่งทิวา  ทูขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านกุดม่วง ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.บ้านดงกระสัง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตะเคียน
     
 นางสำราญ  อาสาชัย  นางสาวญานิศา เทิ่งขุนทด  นายพิทักษ์  เฮ็งสันเทียะ
 ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตะเคียน   ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตะเคียน  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา