องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นางพัฒน์นรี  แทนขุนทด
  ตำแหน่ง + นายก อบต.
  โทรศัพท์ + 0-4438-9984
  อีเมล์ + admin@talkien.go.th
 
  ชื่อ +

นายชัยวรวัฒน์   อินทรวงษ์โชติ

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4438-9984
  อีเมล์ + admin@talkien.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางพัชรินทร์  รุ่งเรือง

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4438-9984
  อีเมล์ + admin@talkien.go.th
 
  ชื่อ + นางหนึ่งฤทัย  สมเดช
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4438-9984
  อีเมล์ + admin@talkien.go.th
 
 
  ชื่อ + นายยุทธชัย  แสนสุข
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-4438-9984
  อีเมล์ + admin@talkien.go.th
   
 
  ชื่อ + ว่าง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 0-4438-9984
  อีเมล์ + admin@talkien.go.th
   
 
  ชื่อ + นางรัชนีกร  เหิดขุนทด
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  โทรศัพท์ + 0-4438-9984
  อีเมล์ + admin@talkien.go.th
   
 
  ชื่อ + น.ส.กนกกร  มักขุนทด
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
  โทรศัพท์ + 0-4438-9984
  อีเมล์ + admin@talkien.go.th