องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัยวรวัฒน์   อินทรวงษ์โชติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพัชรินทร์  รุ่งเรือง นางหนึ่งฤทัย  สมเดช นายยุทธชัย  แสนสุข
 หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง นางรัชนีกร  เหิดขุนทด น.ส.กนกกร  มักขุนทด
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ