องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางรัชนีกร  เหิดขุนทด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 

 
  นายอภิเชฐ  ธาราพงษ์  
  นักวิชาการสาธารณสุข  
     
   นางวิจิตรา คำแก้ว  
   ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ