องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

น.ส.กนกกร มักขุนทด   
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
 
 
  นายวินิจ  จั่นขุนทด  
  นักพัฒนาชุมชน  
 

 
  น.ส.ฐาปนีย์  ศรีทอง
 
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน