องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

          " ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาพแวดล้อม

             ที่น่าอยู่อาศัย การบริหารมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ "

พันธกิจ

1. แก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3. อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. พัฒนาระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

5. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาภาคเกษตรกรรม  และการท่องเที่ยว