องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 1 ต.ค. 2562 ]233
2 คู่มือประชาชน : การแจ้งขุดดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]225
3 คู่มือประชาชน : การแจ้งถมดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]230
4 คู่มือประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]225
5 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]225
6 คู่มือประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ต.ค. 2562 ]226
7 คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]224
8 คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2562 ]259
9 คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2562 ]220
10 คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (คั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2562 ]218
11 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2562 ]230
12 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2562 ]225