องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


นที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ


นที่ 9 มิถุนายน 2566

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ หมู่บ้าน ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07