องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


23 พ.ค.66 นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นวัตถุประสงค์และทิ


23 พ.ค.66

นางพัฒน์นรี แทนขุนทด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

โดยการนี้นายประวิทย์ ปองขุนทด ชาวตำบลตะเคียนได้คัดเลือกเป็นผู้แทนภาคประชาสังคมระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและกำหนดทิศทางการพัฒนา การจัดทำแผนระดับกลุ่มจังหวัด ร่วมกับคณะทำงานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

2024-05-15
2024-05-08
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-07
2024-02-20
2024-02-18
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-07