วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 12561 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคสล. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ1ป้าย ดังรายละเอียดตามแบบที่ อบต.ตะเคียนกำหนด ณ บ้านโกรกลึกพัฒนา หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 12561 (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561)
3  พ.ค. 2561
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาเเอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง