วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 90 หนา 0.12 เมตรทำตามแบบที่อบต.ตะเคียนกำหนด ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ณ บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ( วิทยุสื่อสาร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากปากทางถนนสาย201 ถึงถนนโซล่าเซล ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 1,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ดังรายละเอียดแนบท้าย ทำตามแบบที่อบต.ตะเคียนกำหนด ณ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง6ม ยาว140ม หนา0.15ม มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า840ตรมลงหินคลุกเชื่อม15ลบ.ม.ติดตั้งป้ายโครงการทำตามแบบที่อบต.ตะเคียนกำหนด ณ บ้านหินหล่อง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายท่าสงถึงทุ่งขี้หนอน กว้าง3ม.ยาว1,000ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 3,000ตร.ม.ติดตั้งป้ายโครงการทำตามแบบที่อบต.ตะเคียนกำหนด ณ บ้านตะเคียน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อต้นไม้สำหรับในโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษพิษสุนัขบ้าพร้อมป้ายห้อยคอเเละบัตรรับรองการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง5ม.ยาว145ม.หนา0.15ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า725 ตร.มลูกรังเชื่อม10ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายรายละเอียดตามแบบอบต.ตะเคียนกำหนด ณ บ้านหินหล่อง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง