วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมงานวางท่อ คสล.สายหนองละมั่ง จุดที่1 วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน รายละเอียดแนบท้าย ทำตามแบบที่อบต.ตะเคียนกำหนด ณ บ้านหนองละมั่ง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายกุดหว้า ช่วงที่1 ปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.5 .ยาว 500เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ดังรายละเอียดแนบท้าย ติดตั้งป้ายโครงการทำตามแบบที่ อบต. ตะเคียนกำหนด ณ บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของทางราชการ กษ 304 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างโครงการส่งเสริมหมู่บ้านสะอาดให้ขยะเป็นศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ช่วงที่1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 90 หนา 0.12 เมตรทำตามแบบที่อบต.ตะเคียนกำหนด ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ณ บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ( วิทยุสื่อสาร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง