องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ [ 3 ก.พ. 2565 ]62
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 3 ก.พ. 2565 ]65
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 3 ก.พ. 2565 ]68
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 3 ก.พ. 2565 ]66
25 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 8 ต.ค. 2564 ]57
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 1 ต.ค. 2564 ]67
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]68
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]64
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2564 ]56
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]57
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 8 ม.ค. 2564 ]61
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 8 ม.ค. 2564 ]54
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลอดบุหรี่ [ 30 ธ.ค. 2563 ]65
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 2563 ]183
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]169
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 26 ต.ค. 2563 ]184
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]54
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]183
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล / พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]132
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการชององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]149
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]136
42 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนครบ 6 ปี บริบูรณ์ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ในวันและเวลาราชการ [ 4 มิ.ย. 2562 ]182
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) [ 17 พ.ค. 2562 ]185
44 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]201
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ [ 12 มี.ค. 2562 ]176
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ [ 12 มี.ค. 2562 ]124
47 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2562 ]170
48 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]163
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]176
 
|1หน้า 2